سروستان

  • تاریخ انتشار: 1392/10/30

پروژه 52 واحدی سروستان یکی دیگر از پروژه های اقدام شده توسط تعاونی مسکن می باشد.

کل تعداد واحدهای مجتمع سروستان عبارت از 14 بلوک 16 واحدی (مجموعاً 224 واحد) است.

در اصل واحدهای واگذار شده به شرکت تعاونی مسکن عبارت بوده از سهم الشرکه پیمانکار پروژه 224 واحدی سروستان.

بدین ترتیب که حسب قرارداد شرکت سامان گستر با سازمان مسکن و شهرسازی مقرر میگردد بابت حق الزحمه پیمانکاری (شرکت سامان گستر) پس از ساخت واحدها 4 بلوک (جمعاً 64 واحد) به شرکت مزبور واگذار گردد لیکن پیمانکار مذکور جهت تأمین مالی خود و قبل از ساخت، واحدهای خود را طی قراردادی در ابتدا به تعداد 32 واحد و طی قرارداد دوم نیز به همین تعداد به شرکت تعاونی مسکن واگذار می کند که این تعداد در ادامه به 52 واحد تقلیل یافته و نهایتاً توافق تعاونی مسکن با شرکت سامان گستر به 52 واحد تعدیل می گردد.

متأسفانه شرکت سامان گستر با بدقولیهای مکرر و علیرغم پیشرفت فیزیکی کمتر خود، تعاونی مسکن را ملزم به پرداخت وجه می نماید به نحوی که همواره میزان پرداختهای تعاونی مسکن بیشتر از پیشرفت فیزیکی پروژه بوده است.

باتداوم بدقولیها طی توافقی پرداخت مبالغ بااخذ تعهد رسمی از پیمانکار جهت تحویل پروژه طی دو ماه در سال 83 صورت می پذیرد، لیکن این تعهد رسمی نیز نمی تواند منجر به تحویل واحدها گردد.

با به هم خوردن اوضاع تعاونی در سال 84 عملاً کنترل از دست تعاونی خارج شده و شرکت سامان گستر نیزدر اقدامی خود سرانه اقدام به واگذاری نصف آپارتمانهای موضوع قرارداد تعاونی مسکن می نماید و اوضاع را بیشتر از پیش دچار مشکل می کند.

نهایتاً شرکت و تعدادی از اعضا با مراجعه به دادگاه و محکوم کردن شرکت سامان گستر و اخذ رأی، موفق به تصرف تعدادی از واحدها می گردند و تعداد دیگری هم اکنون نیز در بلاتکلیفی تحویل واحدهای خود به سر میبرند.

باور و هضم این مورد سخت است وقتی که بدانید که با مراجعینی سروکار دارید که ادعا میکنند که تمام دارائیشان را با امید خانه دار شدن در این مجموعه سرمایه گذاری کرده اند و اکنون دستشان از همه جا کوتاه و به هر مرجعی متوسل میگردند تا بلکه پس از سالها روزنه امیدی برایشان باز گردد.