کوی صدرا

  • تاریخ انتشار: 1392/10/30

پروژه کوی صدرا عبارت از تعدادی قطعات زمین است که در مجاورت و پشت بیمارستان امام حسین واقع گردیده است.

تعاونی مسکن دانشگاه مالک مشاع یک و نیم دانگ از کل زمین مذکور است.

تعداد قطعات این پروژه حدود 90 قطعه زمین (پس از واگذاری قطعاتی به شهرداری) با کاربری مسکونی و یک قطعه زمین با کاربری تجاری و همچنین یک قطعه زمین با کاربری مسکونی ویژه بوده است.

تعدادی از قطعات این پروژه حسب قرارداد مشارکت تعاونی، به شرکت احرار و تعدادی جهت جبران انصراف برخی تعاونیها و افراد دیگر از اشتراک در پروژه مهر به ایشان و برخی هم حسب احکام قضایی واگذار و مابقی نیز به اعضا و افراد دیگری واگذار گردیده است.

جالب است بدانید که درحال حاضر بیش از یک یا دو نفر از کارکنان دانشگاه صاحب امتیاز پروژه در کوی صدرا نیستند و بسیار دیده می شود که امتیازات در همان سالها، در ازای مبلغ ناقابل در حدود 5 میلیون ريال به افراد غیر واگذار گردیده است.

آیا این همان خواسته مورد انتظار از تعاونیست؟

یکی از ایرادات تعاونی در عقد قراردادها علی الخصوص قراردادهای کوی صدرا عدم توجه به مسائل حقوقی قراردادهاست به نحوی که به سادگی قراردادهایی بدون ذکر زمان و نحوه پرداخت مبالغ، تعهدات خریدار و شرایط و ضوابط قرارداد و نحوه ابلاغ اخطارها و فسخ قراردادها بسته شده که همین قراردادها بعداً موجب بروز مشکلاتی برای تعاونی مسکن گردیده است.

رکود بازار مسکن در سالهای مورد نظر موجب گردیده بود تا خریداران به تعهدات خود عمل ننمایند و همین امر سبب گردیده بود تا تعاونی نیز در انجام تعهدات مختلف خود دچار مشکل گردد و شاید بتوان گفت یکی از عوامل به بن بست رسیدن تعاونی، مشکلاتی از این دست بوده است.

به طور مثال تعاونی با دریافت قسمتی از مبلغ، قراردادهایی ساده با اعضا بسته بود لیکن اعضا (یا خریداران قراردادها) علیرغم اخطارهای مکرر به تعهدات خود جهت واریز مابقی مبالغ عمل نکرده بودند و ناچاراً تعاونی برای اینکه بتواند به تعهدات خود برای فروشندگان زمین عمل نماید. قراردادهای مذکور را اعلام فسخ و امتیاز را به فرد دیگری واگذار کرده بود. بدیهی است امکان اخذ قرارداد از دست افراد نیز ممکن نبوده و سادگی متون قراردادها نیز موجب گردیده تا افراد مذکور پس از سالها که زمینها دارای ارزش گردیده بود به فکر طرح دعاوی حقوقی علیه شرکت گردند که بعضاً صدور آرایی بر علیه تعاونی در خصوص این دعاوی، تعاونی را دچار مشکلاتی کرده است.

وجود همین نوع از مدعیان و آرا بعدی سبب شده تا زمینهای دانشگاه بعضاً دارای معارضینی گردند که همین موارد باعث گردیده تا قیمت زمینهای با قرارداد دانشگاه کمی پائینتر از سایر زمینهای همان منطقه گردد.