مهر

  • تاریخ انتشار: 1392/10/30

پروژه مهر عبارت از دو قطعه زمین با کاربری کشاورزی است که در قسمت انتهایی کوی نگین و در دامنه گرده داغی واقع گردیده است.

ابعاد یکی از قطعات 7520 متر مربع که در اختیار تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه بوده و مساحت زمین دوم 10112 متر مربع بوده که در مجاورت زمین دانشگاه بوده و در اختیار تعاونی مسکن سرب و روی قرار گرفته است.

این پروژه از نظر تعداد اعضا بزرگترین پروژه تعاونی بوده و به هنگام ثبت نام بیش از700 نفر عضو داشته است.

سازمانها ادارات و شرکتهای بسیاری در این پروژه مشارکت داشته که از جمله آن شرکت سرب و روی و شرکت برق منطقه ای و همچنین تیپ دو زرهی، دیوان محاسبات، بیمه خدمات درمانی و ... را میتوان نام برد.

آنچه به نظر میرسد این بوده که پروژه در زمان اقدام دارای مشکل به لحاظ خرید زمین، تغییر کاربری و ... نداشته لیکن با تصویب طرح تفصیلی شهر موقعیت زمینهای خریداری شده در طرح خیابان 50 متری شمال شهر قرار گرفته و امکان اخذ پروانه ساختمانی برای آن ناممکن میگردد.

متأسفانه تعاونی در ادامه کار بدلیل مشکل بوجود آمده و اینکه امکان برگشت و فسخ معامله نبوده دچار مشکل می گردد که بحرانی شدن وضعیت بازار مسکن این اوضاع  را وخیم تر و پیچیده تر می نماید.

فشار تعاونیهای مشارکت کننده و درخواست مبالغ مشارکت خود اوضاع را بدتر می نماید. یکی از تعاونیها در شرایطی که مبالغ مشارکت بابت بهای زمین پرداخت گردیده بود در ازای مبالغ واریزی خود ساختمان دفتر تعاونی را به نام خود می نماید و مشکل را به تعاونی دانشگاه زنجان تحمیل می نماید. تعاونی دیگری با کاهش مبلغ اولیه از 20 به 15 میلیون ریال در ازای مابه التفاوت مبالغ واریزی قطعات زمین از پروژه دیگری را اخذ می نماید.

قصد نداریم تعاونیهای مذکور را مقصر جلوه دهیم لیکن تصمیمات غلط، تأخیر در اجرا، رکود بازار مسکن، عدم اخذ تعهدات کافی درمشارکت، موجب بروز مشکل هم برای اعضای مشارکت کننده و هم برای تعاونی گردید. در هر صورت بزرگترین زیان این اقدام متوجه تعاونی مسکن دانشگاه زنجان و اعضای آن و علی الخصوص مجریان آن شد.

علی ایحال با واگذاری یکی از قطعات پروژه به تعاونی مسکن سرب و روی و اینکه متراژ زمین واگذار شده بیشتر از میزان مشارکت شرکت مذکور بوده، تصمیم گرفته می شود در ازای مابه التفاوت متراژ و بهای زمین، افراد متقاضی با ابطال کارت مهر به شرکت مذکور معرفی گردند.

کارتهای شرکت سرب و روی با نام فدک بوده و تعاونی در حال حاضر مراجعین را با ابطال کارت مهر جهت دریافت کارت فدک به شرکت مذکور معرفی می نماید.

بی سامانی در اطلاعات دارندگان کارت و وجهه بد ایجاد شده از تعاونی دانشگاه سبب گردیده تا افراد به دریافت کارت فدک رغبت بیشتری داشته و بنا برشنیده ها ارزش بازاری کارتهای مذکور از کارت مهر این شرکت بیشتر باشد.